ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Асфалтови смеси

 1. Обемна плътност съгласно БДС EN 12697-6
 2. Максимална плътност съгласно БДС EN 12697-5
 3. Степен на уплътняване съгласно БДС EN 12697-9
 4. Устойчивост и условна пластичност съгласно БДС EN 12697-34
 5. Съдържание на свързващо вещество съгласно БДС EN 12697-1
 6. Зърнометрия съгласно БДС EN 12697-2
 7. Чувствителност към вода съгласно БДС EN 12697-12
 8. Съдържание на въздушни пори съгласно БДС EN 12697-8
 9. Температура на асфалтова смес съгласно БДС EN 12697-13
 10. Размери на пробно тяло съгласно БДС EN 12697-29
 11. Дебелина на асфалтова настилка съгласно БДС EN 12697-36
 12. Якост при индиректен опън съгласно БДС EN 12697-23