ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Битуми

  1. Температура на омекване /пръстен-топче/ съгласно БДС EN 1427, БДС 10234
  2. Пенетрация съгласно БДС EN 11426, БДС 10057
  3. Диктулитет съгласно Ст на СИВ 4542