ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Бетон втвърден

  1. Якост на натиск съгласно БДС EN 12390-3
  2. Якост на опън при огъване съгласно БДС EN 12390-5
  3. Якост на опън чрез разцепване съгласно БДС EN 12390-6
  4. Плътност на втвърден бетон съгласно БДС EN 12390-7
  5. Дълбочина на проникване на вода под налягане съгласно БДС EN 12390-8
  6. Водонепропускливост съгласно БДС EN 206/NA NA.N
  7. Мразоустойчивост съгласно БДС EN 206/NA NA.O
  8. Якост на натиск /безразрушителен метод/ съгласно БДС EN 13791
  9. Големина на отскока съгласно БДС EN 12504-2