ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Бетонова смес

  1. Консистенция чрез слягане съгласно БДС EN 12350-2
  2. Консистенция по метода на Вебе съгласно БДС EN 12350-3
  3. Консистенция чрез степен на уплътняване съгласно БДС EN 12350-4
  4. Консистенция чрез стръскваща масичка съгласно БДС EN 12350-5
  5. Плътност на бетонова смес съгласно БДС EN 12350-6