ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Плочи пътни бетонови

  1. Геометрия /дължина, височина, ширина, диагонали, изкривявания/ съгласно БДС EN 1339 Приложение C, БДС 11482
  2. Якост на опън при огъване съгласно БДС EN 1339 Приложение F, БДС 11482
  3. Мразоустойчивост съгласно БДС 11482
  4. Водопопиваемост съгласно БДС EN 1339 Приложение E, БДС 11482
  5. Изтриваемост съгласно БДС EN 1339 Приложение H