ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Бордюри бетонни

  1. Геометрия /дължина, височина, ширина/ съгласно БДС EN 1340 Приложение C
  2. Якост на опън при огъване съгласно БДС EN 1340 Приложение F
  3. Водопопиваемост съгласно БДС EN 1340 Приложение E